Neděle, 29. leden 2023 | Svátek má Zdislava Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Bahá´u´lláh,


Bahá´u´lláh,
Všichni lidé byli stvořeni, aby nesli kupředu stále se rozvíjející kulturu… Žít stejně jako zvířata na poli, je člověka nedůstojno. Ctnosti, které přísluší jeho důstojenství, jsou trpělivost, slitovnost, soucit a dobrota vůči všem národům a pokolením země.Bahá´u´lláh, citáty
Účinek činů je vpravdě mocnější než účinek slov.
Bahá´u´lláh,
Každé slovo, jež vyplyne z úst Božích, je obdařeno takovou mocností, že může naplnit novým životem kteroukoli lidskou schránku
Bahá´u´lláh citáty
Kdo miluje pravou láskou touží po zkouškách stejně jako vzbouřenec po odpuštění a hříšník po slitování.
Bahá´u´lláh
Laskavý jazyk je magnet pro lidská srdce. Je to chléb ducha, dává slovům smysl, je pramenem moudrosti a pochopení.
Bahá´u´lláh, citáty
Neopouštěj věčné království pro to, co pomíjí, a neodvrhuj nebeskou vládu za světské žádosti. Toto jest řeka věčného života proudící z pramenné studně pera Slitovného; blaze těm, kteří z ní pijí.
Bahá´u´lláh,
Neopusťte věčnou krásu pro krásu, která musí zemřít, a nevažte své náklonnosti na smrtelný svět prachu.
Bahá´u´lláh citáty
Neplýtvej dechem na hříchy ostatních, pokud jsi sám hříšníkem.
Bahá´u´lláh,
Osvoboď se z pout tohoto světa a vyprosti svou duši z vězení sebe samého. Chop se své příležitosti, protože se ti víckrát nenaskytne.
Bahá´u´lláh
Podstatou víry je skromnost slov a přebytek skutků.
Bahá´u´lláh,
Pohlížejte na člověka jako na důl oplývající drahokamy nedozírné hodnoty.Bahá´u´lláh, citáty
Ponořte se do Oceánu Mých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a objevíte všechny perly moudrosti, ukrývající se v jeho hlubinách.
Bahá´u´lláh,
Prokazujte jeden druhému trpělivost, shovívavost a lásku. Nebyl-li by kdokoli mezi vámi schopen určitou pravdu pochopiti nebo by se jí snažil porozumět, zračte duch nejvyšší vlídnosti a dobromyslnosti, když s ním rozmlouváte...
Bahá´u´lláh, citáty
Rozbij svou klec a jako fénix lásky vystup k výšinám svatosti. Zapři se a naplněn duchem milosti setrvej v říši nebeské čistoty.
Bahá´u´lláh
Ti, kteří jsou ve svém úsudku spravedliví a poctiví, zaujímají vznešené postavení a vysokou hodnost.
Bahá´u´lláh citáty
V blahobytu nejásej, a když tě stihne ponížení, nermuť se, neboť obojí pomine a nebude více.
Bahá´u´lláh,
V zahradě srdce zasaď jen a jen růži lásky a nepropusť z dlaní slavíka náklonnosti a touhy. Važ si společnosti spravedlivých a vyhýbej se družbě s bezbožníky.
Bahá´u´lláh, citáty
Zamysli se chvíli. Slyšel jsi někdy, že přítel a nepřítel přebývají v jediném srdci? Vyhosti tedy cizince, aby Přítel mohl vstoupit do Svého domova.
Bahá´u´lláh,
Zavřete oči před rozdíly rasy a přivítejte všechny světlem jednoty. Buďte pro lidstvo zdrojem útěchy a pomoci. Tato hrstka prachu, svět, je domov, nechť je pro vás domovem v jednotě. Odřekněte se pýchy, neboť ta je příčinou rozbrojů. Následujte jen to, co vyvolává harmonii.
Bahá´u´lláh
Zbav se nižších stupňů pochybnosti a vystup k čistým výškám jistoty. Otevři oči pravdě, abys mohl spatřit odhalenou Krásu a zvolat: Pochválen bud Pán, nejskvělejší ze všech tvůrců!
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt